Особливості організації внутрішнього аудиту підприємств торгівлі

Діяльність підприємств торгівлі в сучасних умовах пов’язана з впливом багатьох факторів, деякі з яких носять невизначений та ризиковий характер. Серед ризиків виділяють зовнішні (законодавча невизначеність, конкуренція тощо) та внутрішні (організація та управління підприємством тощо). Перед керівниками підприємств виникають задачі прогнозування, оцінки ризиків і створення ефективної системи управління, яка сприятиме мінімізувати негативний вплив факторів на підприємство, сприяє його розвитку. Ефективна робота суб’єктів господарської діяльності в умовах ринкових відносин багато в чому залежить від організації системи внутрішнього аудиту - необхідної складової системи управління.

Потреба у внутрішньому аудиті виникає у зв’язку з тим, що система внутрішнього контролю за станом обліку має тенденцію з плином часу змінюватись, якщо відсутній механізм постійної її верифiкацiі. Відомо, що при відсутності контролю i оцінки персонал починає працювати недбало. Крім того, незалежно від якості системи контролю, можливі навмисні викривлення реального стану справ.

Внутрішній аудит є важливою функцією управління, яка охоплює облік, фінансовий аналіз і контроль, порівняння і оцінку фактично досягнутого результату з поставленою метою і задачами підприємства. Внутрішній аудит – складова загального аудиту, організованого на економічному суб’єкті в інтересах його власників і регламентованого його внутрішніми документами з дотримання встановленого порядку ведення обліку, охорони власності і надійності функціонування системи внутрішнього контролю.

Організація внутрішнього аудиту як функції управління підприємством включає наступні складові: регламентацію діяльності служби внутрішнього аудиту; визначення прав, обов'язків і відповідальності аудиторів; створення кваліфікаційних вимог щодо фахової підготовки внутрішніх аудиторів; узгодження взаємостосунків із підрозділами і персоналом підприємства. Особливістю організації внутрішнього аудиту на підприємствах торгівлі є врахування специфіки, особливостей форм звітності (документів), порядку розрахунків покупцями тощо.Основною задачею внутрішнього аудиту виступає систематичний контроль діяльність всіх об’єктів управління, виявлення причини відхилень від визначених стандартів, відхилень від поставлених перед конкретним об’єктом цілей, що сприяє оперативному усуненню виявлених порушень, адекватному реагуванню на зміни в зовнішньому і внутрішньому середовищі.

При цьому основними завданнями внутрішнього аудиту на підприємствах торгівлі є аналіз ефективності i надійності застосованих на підприємстві форм i методів обліку; оцінка первинної реєстрації господарських фактів і їх відображення в обліку; формування звітної документації; контроль за станом розрахунків з постачальниками, покупцями, фінансовими органами i банками, страховими компаніями тощо; аналіз i діагностика фінансового стану підприємства; видача рекомендацій для прийняття рішень з покращення системи управління підприємством.

В сучасних умовах зростають вимоги до служб внутрішнього аудиту щодо пошуку резервів удосконалення результатів і ефективності роботи підприємств торгівлі, вирішення нових економічних завдань, надання допомоги керівництву у виборі найефективніших варіантів господарської діяльності та прогнозування її подальшого розвитку.

Отже, внутрішній аудит на підприємствах торгівлі сприяє раціональному використанню матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, дотриманню законності господарських операцій, виявленню допущених зловживань чи порушень, надає рекомендації щодо удосконалення господарських процесів.