Суттєвість і вибірка, як важливі компоненти внутрішнього аудиту підприємств

Внутрішній аудит – складова загального аудиту, організованого на економічному суб’єкті в інтересах його власників і регламентованого його внутрішніми документами з дотримання встановленого порядку ведення обліку, охорони власності і надійності функціонування системи внутрішнього контролю.

Суттєвість (у застосуванні до встановлення достовірності фінансової звітності) – це вірогідність того, що процедури, які застосовуються аудитом, в т.ч. юридичні, експертні і т.д. дозволяють визначити наявність помилок в звітності та оцінити їх вплив на прийняття відповідних рішень її користувачами або суттєвість – сума, яка в випадку не виправлення може змінити рішення користувачів

Якісною складовою суттєвості виступає можливість визначити наявність помилки, яка впливає на достовірність звітності економічних суб’єктів, оцінити помилку щодо прийняття відповідного аудиторського рішення. Кількісна оцінка суттєвості проводиться через визначення рівня суттєвості.

Рівень суттєвості визначає максимальний розмір помилки в фінансовій звітності, починаючи з якої кваліфікований користувач звітності з значною мірою вірогідності не зможе зробити на її ґрунті вірні висновки та приймати економічно обґрунтовані рішення. Під час визначення абсолютного значення рівня суттєвості аудитор повинен приймати за основу найбільш важливі показники, які характеризують достовірність звітності, що підлягає аудиту.

Основною для розрахунку рівня суттєвості можуть слугувати наступні складові: зміна законодавчої бази в галузі обліку та оподаткування, зміна законодавства в галузі аудиту, зміна профілю роботи підконтрольного підприємства або зміна керівництв аудиторської компанії тощо.

Існують два основних метода оцінки рівня суттєвості та аудиторського ризику: оціночний (аудитори, виходячи із власного опиту і знань клієнта визначають рівень суттєвості та розмір аудиторського ризику на основі звітності в цілому та окремих груп операцій як високий, середній та низький) і розрахунковий (передбачає кількісний розрахунок розміру суттєвості та аудиторського ризику).Важливою складовою аудиту виступає аудиторська вибірка - процес застосування аудиторських процедур для меншого, ніж 100%, числа записів по рахунку чи господарських операцій певного класу з метою оцінки деяких характеристик рахунку чи класу операцій.

Аудитори застосовують вибіркову перевірку, якщо характер і дані сальдо рахунку чи класу операцій не потребують 100%-ї перевірки. Методи вибіркової перевірки включають статистичний (вибірковий контроль, при якому використовується теорія ймовірностей для побудови вибірки) і нестатистичні (вибірковий контроль, при якому аудитори не застосовують статистичні методи. Технологією відбору може бути інтуїція, досвід тощо).

Отже, процедура розрахунку рівня суттєвості та розміру аудиторської вибірки, всі арифметичні розрахунки, на основі яких аудитор провів коригування рівня суттєвості та розміру вибірки повинні бути науково обґрунтованими і розраховані в процесі планування аудиторської перевірки, що дозволяє найбільш раціонально виконати аудит і одночасно зменшити ризик не виявлення суттєвих моментів.