Проблемні аспекти у визначенні сутності внутрішнього аудиту

Проблема впровадження відділів внутрішнього аудиту на підприємствах корпоративної власності є у наш час дуже актуальною у зв’язку з необхідністю керівництва корпорацій підтверджувати їх публічну звітність. У наш час більшість українських компаній недооцінюють значення внутрішнього аудиту у забезпеченні ефективної роботи та стабільного росту. Тому їм достатньо роботи звичайних ревізорів. Виключення складають, в основному, іноземні фірми та підприємства з іноземними інвестиціями (у яких внутрішній аудит проводиться силами материнської компанії), а також вітчизняні компанії – лідери ринку та банки (організація внутрішнього аудиту у яких – обов’язкова вимога НБУ).

Термін «внутрішній аудит» сьогодні став дуже розповсюдженим. Але разом з цим дуже часто доводиться зустрічати невірне сприйняття цього терміну. Деякі спеціалісти асоціюють внутрішній аудит з внутрішнім контролем. Ми вважаємо цю точку зору невірною.

Для того, щоб аргументувати це, спочатку дамо визначення цим двом термінам. Внутрішній аудит – це діяльність, пов’язана з наданням незалежних та об’єктивних підтверджень і консультацій, яка спрямована на підвищення акціонерної вартості і поліпшення господарської діяльності підприємства. Внутрішній аудит допомагає організації досягти поставленої мети, використовуючи систематизований та послідовний підхід до оцінки та підвищення ефективності процесів управління ризиками, внутрішнього контролю та корпоративного управління. Метою внутрішнього аудиту є допомога органам управління в здійсненні ефективного контролю над різними елементами системи внутрішнього контролю. Внутрішній контроль – це процес, який здійснюється радою директорів, менеджментом та іншими робітниками компанії та спрямований на досягнення мети у таких напрямках: ефективність та результативність операцій компанії, достовірність фінансової звітності та дотримання відповідного законодавства, підзаконних актів та регламенту. Таким чином, проаналізувавши ці визначення, ми зробили висновок, що термін «внутрішній контроль» є набагато ширшим, ніж «внутрішній аудит». Немає одностайних суджень також і з приводу місця внутрішнього аудиту в внутрішній контрольній службі. Існує думка, що внутрішній аудит є елементом внутрішньої контрольної служби, і, в свою чергу складається з таких процесів як ревізія і контролінг. Внутрішній аудит, на нашу думку, є складовою частиною внутрішньої контрольної служби наряду з такими поняттями як ревізія та контролінг. Контролінг – це принципово інша концепція інформації та управління, яка забезпечує підтримку внутрішнього балансу економіки підприємства через формування інформації про витрати та доходи як основи для прийняття оптимальних управлінських рішень.
В нашій базі є такі дипломні роботи з фінансового менеджменту управління фінансами


Таким чином, узагальнюючи зроблені нами висновки, слід підкреслити, що правильне розуміння поняття внутрішнього аудиту та його місця у внутрішній контрольній службі є важливим як при формуванні відповідних служб на підприємстві, так і при розробці нормативних актів, які регламентують їх діяльність.

 

Готові дипломні роботи:

- Методика і організація внутрішнього аудиту підприємств

Всі дипломні з фінансового менеджменту управління фінансами