Проблема створення та функціонування відділу внутрішнього аудиту

Виникнення нових економічних відносин, зміна функцій галузевих міністерств і відомств, поява підприємств різноманітних організаційно-правових форм і велика кількість власників потребує вирішення питань організаційної побудови органів внутрішнього аудиту, визначення сфери їх дій та механізму здійснення контролю.

Тому, на нашу думку, організація на крупному підприємстві відділу внутрішнього аудиту необхідна. Нажаль, у теперішній час в Україні недооцінюється значення внутрішнього аудиту як самостійного виду аудиту. Так, в Законі України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.1993 р. (зі змінами та додатками) внутрішній аудит взагалі не згадується.

У зв’язку з цим при організації відділу внутрішнього аудиту на підприємстві виникає багато питань. Серед них можна виділити: доцільність створення самого відділу; підлеглість відділу; коло вирішуємих задач; склад посадових осіб.

Причинами створення відділу внутрішнього аудиту є все більша спрямованість організації на отримання прибутків; надання філіям фінансової самостійності (виділення їх на окремий баланс). Відділ внутрішнього аудиту, як правило, створюється за ініціативою керівництва підприємства. Необхідність і значення внутрішнього аудиту пов’язані з функціями управлінських структур.

Існує багато різноманітних думок стосовно питань підлеглості відділу внутрішнього аудиту. Одна з них – відділ внутрішнього аудиту підпорядковується керівництву. В цьому випадку незахищеними лишаються інтереси власників підприємства, особливо тих, для яких відповідно до чинного законодавства проведення щорічного зовнішнього аудиту не є обов’язковим. Інша точка зору вказує на підлеглість відділу внутрішнього аудита власникам. На наш погляд, це найбільш влучна організаційна форма, оскільки основним принципом аудиту є незалежність аудиторів (також незалежність і від керівництва). Існує і третя точка зору – внутрішній аудит в інтересах керівництва і власників підприємства. Згідно з такою концепцією, внутрішній аудит організаційно призначений обслуговувати інтереси різних груп користувачів його інформації. Але ця концепція дуже суперечна і має багато недоліків.
В нашій базі є такі дипломні роботи з фінансового менеджменту управління фінансами


Завдання відділу внутрішнього аудиту різноманітні. На наш погляд найбільш доцільними є: моніторинг фінансово-господарської діяльності економічного суб’єкта та його філій; дотримання законодавчих та інших нормативно-правових актів; виявлення та виправлення недоліків в облікової інформації внаслідок ненавмисних помилок і зловживань; експертиза бухгалтерських балансів і звітів; правильність організації методології і техніки ведення бухгалтерського обліку; консультування власників, керівництва, спеціалістів та робітників апарату керівництва з питань організації та керування, права, аналізу господарської діяльності і т.п.; організація підготовки до перевірок зовнішнього аудиту, податкової інспекції та інших органів зовнішнього контролю.

При створенні відділу внутрішнього аудиту необхідно вирішити питання стосовно професійного складу. На нашу думку, до відділу повинні входити висококваліфіковані спеціалісти з питань оподаткування, бухгалтерського обліку, юриспруденції.

Таким чином, проведені нами дослідження дозволили зробити ряд висновків: в сучасних умовах з’явилася об’єктивна необхідність у створенні відділу внутрішнього аудиту; найбільш доцільна організаційна форма відділу внутрішнього аудиту – це підпорядкування власникам підприємства; завдання відділу внутрішнього аудиту можуть варіювати залежно від специфіки підприємства та від особливостей його організаційної структури, а також задач, які ставить перед собою адміністрація; штат повинен складатися з висококваліфікованих спеціалістів.

 

Готові дипломні роботи:

- Методика і організація внутрішнього аудиту підприємств

Всі дипломні з фінансового менеджменту управління фінансами