Проблема визначення сутності внутрішнього контролю та основні напрямки його вдосконалення

Об'єктивною характеристикою розвитку внутрішнього контролю на промислових підприємствах України є перехід до його наукової організації. Але цей процес недостатньо розроблений сучасною економічною наукою. Зокрема, навіть сам зміст поняття «внутрішній контроль» характеризується неоднозначно і суперечливо.

Виходячи з того, що думки різних вчених щодо сутності поняття «внутрішній контроль» і необхідності його існування часто дуже суперечливі і протилежні, вважаємо за доцільне зупинитися на деяких найважливіших питаннях: по-перше, на дослідженні багатоаспектної сутності контролю; по-друге, на розробці напрямків удосконалювання внутрішнього контролю в Україні.

Так на думку Соніна А., внутрішній контроль - це процес, спрямований на досягнення цілей компанії, і є результатом дій керівництва з планування, організації, моніторингові діяльності підприємства в цілому і її окремих підрозділах. Пишна Е.Б. вважає, що внутрішній контроль – це система заходів, організованих керівництвом підприємства і здійснюваних на підприємстві з метою найбільш ефективного виконання всіма працівниками своїх обов'язків при здійсненні господарських операцій.

На наш погляд внутрішній контроль – це політика, якою керується підприємство з метою забезпечення найбільш ефективного ведення фінансово-господарської діяльності. Внутрішній контроль складається з кількох компонентів:

внутрішнє середовище компанії;

визначення, аналіз і керування ризиками, що постають перед компанією;

повсякденне здійснення контролю;

система санкціонованого доступу до інформації;

моніторинг самої системи внутрішнього контролю, необхідний для визначення його ефективності.

Удосконалювання системи внутрішнього контролю - це безперервний процес обґрунтування і реалізації найбільш раціональних форм, методів, способів і шляхів її створення (реструктурування) і розвитку; раціоналізація її окремих сторін, контроль і виявлення «вузьких» місць на основі безперервної оцінки відповідності системи контролю внутрішнім і зовнішнім умовам функціонування організації.
В нашій базі є такі дипломні роботи з фінансового менеджменту управління фінансами


Таким чином, на підставі проведеного нами дослідження можна представити наступні основні напрямки удосконалювання системи внутрішнього контролю:

Поліпшення якості законодавчого процесу. Поки в жодній зі сфер економічної діяльності ми не маємо логічно завершеного системного законодавчого забезпечення.

Інформаційні і координаційні інститути внутрішнього контролю. Необхідно створити інформаційні і координаційні інститути внутрішнього контролю для забезпечення оперативних контактів між державними органами і суб'єктами господарювання, юридично забезпечити участь цих організацій у законодавчій діяльності.

Підготовка проекту методичних вказівок з внутрішнього контролю в промисловості повинна здійснюватися творчою групою фахівців і науковців.

Система підготовки, добору, підвищення кваліфікації й удосконалювання професійних якостей контролерів.

 

Готові дипломні роботи:

- Методика і організація внутрішнього аудиту підприємств

Всі дипломні з фінансового менеджменту управління фінансами