Особливості організації внутрішнього аудиту в корпоративному бізнесі

Розвиток підприємств корпоративного бізнесу в Україні обумовлює участь широкого кола власників в їх капіталі. Відокремлення власників від безпосереднього керування підприємством зумовлює певний конфлікт інтересів з колом менеджерів та потребує посилення контрольної функції. За цих умов виникає потреба у такій організації внутрішнього контролю, що сприяла б захисту інтересів власників на основі об’єктивної оцінки ходу та результатів фінансово-господарської діяльності підприємства. Саме таким органом і є служба внутрішнього аудиту (ВНТА).

Метою внутрішнього аудиту є оцінка якості економічної інформації, що формується управлінською системою підприємства, експертна оцінка економічної політики підприємства, функціонування внутрішньогосподарського контролю (ВГК) на рівні відповідних посадових осіб. Внутрішній аудит має проникати в функції менеджменту, організаційну діяльність підприємства та оцінювати якість цієї діяльності. Системний підхід до організації внутрішнього аудиту вказує на необхідність використання принципів:

Організаційна відокремленість.

Всеосяжність в часі та просторі.

Спеціалізація і координація діяльності.

Реалізація першого та найважливішого принципу передбачає підпорядкованість служби ВНТА безпосередньо Спостережній раді підприємства та дозволяє забезпечити незалежність думки внутрішнього аудитора. Якісне виконання робіт з ВНТА потребує глибоких знань з бухгалтерського обліку, методики контролю, фінансового менеджменту, права, тощо.

Організаційна структура підрозділу внутрішнього аудиту повинна бути простою та чітко впорядкованою, щоб забезпечити відповідний рівень контролю за діяльністю всіх відділів, підрозділів та філій підприємства.

При розробці та використанні нових проектів на підприємстві фахівці внутрішнього аудиту мають проаналізувати ризики та знизити рівень можливих витрат. Внутрішні аудитори аналізують фінансову і управлінську звітність підприємства, зберігаючи при цьому інформацію в таємниці від «зацікавлених очей».
В нашій базі є такі дипломні роботи з фінансового менеджменту управління фінансами


Якість робіт персоналу служби ВНТА залежить не тільки від його кваліфікації, але і від постійного підвищення її рівня, самовдосконалення професійних якостей.

Таким чином, основними особливостями організації внутрішнього аудиту, що орієнтовані на забезпечення ефективності управління в корпоративному бізнесі є:

дотримання специфічних принципів підпорядкування підрозділу ВНТА Наглядовій раді корпорації;

визначення вимог до кваліфікації та складу суб’єктів ВНТА;

регламентація їх діяльності в Посадових інструкціях;

визначення завдань та об’єктів оцінки;

перспективне та поточне планування діяльності ВНТА.

 

Готові дипломні роботи:

- Методика і організація внутрішнього аудиту підприємств

Всі дипломні з фінансового менеджменту управління фінансами