Внутрішній аудит в системі управління діяльністю суб'єктів підприємництва

Ускладнення структури міжнародного бізнесу під впливом глобалізації економічного розвитку викликало зацікавленість в формуванні концепції внутрішнього аудиту та в необхідності застосування підсистеми внутрішнього фінансового та господарського контролю при управлінні суб'єктом господарювання. Від наявності налагодженого внутрішнього аудиту залежить стан обліку та ефективності функціонування підприємства.

Загальна концепція внутрішнього аудиту міститься в Міжнародних стандартах аудиту. В Україні відсутня нормативна база щодо регламентації внутрішнього аудиту. Існуючі Національні нормативи аудиту регулюють оцінку системи внутрішнього контролю підприємства та ризику, пов'язаного з ефективністю її функціонування та облік роботи спеціалістів внутрішнього аудиту (ННА 12, ННА 24). Регулювання внутрішнього аудиту нормативними актами здійснюється лише в банківській сфері.

До функціональних обов'язків внутрішнього аудитора входять перевірка, оцінка і моніторинг адекватності й ефективності систем бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю. Конкретні функції внутрішнього аудиту залежать від особливостей діяльності підприємства, показників фінансово-економічної діяльності, системи управління підприємством, а також стану внутрішнього контролю. Об'єкти такого аудиту також можуть бути різними в залежності від особливостей економічного суб'єкту та вимог його керівника або власника.

Аналіз найважливіших суттєвих характеристик внутрішнього аудиту свідчить про наявність залежності об'єктивності результатів аудиту від його місця в системі управління та персоналу, який здійснює аудит. Тому повноваження та обов'язки спеціалістів служби, що виконує аудит, повинні бути чітко окреслені посадовими інструкціями, за розробку і виконання яких несе відповідальність керівник відділу внутрішнього аудиту. А форма організації служби внутрішнього аудиту повинна бути обрана власником або керівником підприємства в залежності від мети та задач, які постають перед цією службою.
В нашій базі є такі дипломні роботи з фінансового менеджменту управління фінансами


В сучасних умовах господарювання на перший план висуваються не стільки збереження, як примноження власності. Це досягається за допомогою контролю за ефективним і раціональним використанням у виробництві матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Отже, внутрішній аудит, як невід'ємна частина внутрішнього контролю, є необхідним, як для виконання контрольних функцій, так і для аналізу, розробки та запровадження заходів по усуненню виявленних недоліків і рекомендацій щодо підвищення ефективності управління підприємством. Тому запровадження в систему управління великих і середніх підприємств різних галузей господарства служби внутрішнього аудиту з притаманними йому функціями є об'єктивною необхідністю в умовах ринкових відносин.

Врегулювання цієї проблеми можливе шляхом розробки методик здійснення внутрішнього аудиту, які мають бути пристосовані до конкретних умов діяльності підприємства і водночас не повинні суперечити Міжнародним стандартам аудиту.

 

Готові дипломні роботи:

- Методика і організація внутрішнього аудиту підприємств

Всі дипломні з фінансового менеджменту управління фінансами