Внутрішній аудит: проблеми та перспективи розвитку на підприємствах України

З переходом України до ринкових відносин система управління комерційними організаціями – планування, облік та контроль вибірково-господарської діяльності – дуже змінилося. В наш час, коли необхідно враховувати інтереси власників комерційних структур, їх акціонерів, працівників, потрібні новітні методи. Практика свідчить що зараз найкращім інструментом ринкових змін у комерційній діяльності є впровадження системи внутрішнього аудиту.

Нажаль в Україні недооцінюється значення внутрішнього аудиту як самостійного виду аудиту. Це пов’язано з відсутністю в достатньому обсязі необхідної інформації з методики створення, значення, функціях, об’єктах, прийомах та засобах внутрішнього аудиту. Це визначає актуальність теми дослідження.

Таким чином існує потреба в організації служби внутрішнього аудиту на великих підприємствах.

Ціль статті – визначення основних шляхів рішення проблем організації внутрішнього аудиту на великих підприємствах України.

В економічній літературі підкреслюється позитивний досвід та необхідність застосування внутрішнього аудиту: «перш за все необхідно орієнтуватися на внутрішній аудит..., оскільки саме цей аудит визначає ефективність праці підприємства і результати зовнішнього аудиту».

Внутрішній аудит, як правило, здійснюється в великих акціонерних товариствах, корпораціях. Тому головним критерієм буде масштаб діяльності підприємства, від якого, як правило, залежить:

чи потрібен додатковий контроль за діяльністю підприємства, оскільки чим менше підприємство, тим менше ризик не виявлення помилок звичайними інститутами внутрігосподарського контролю;

чи є на підприємстві достатньо коштів щодо утримання служби внутрішнього аудиту, тобто, як будуть витрати на внутрішній аудит перевищувати корисний ефект від його використання.

Розглядаючи питання щодо форми організації служби внутрішнього аудиту на окремому підприємстві, слід відзначити, що це питання також повинно вирішуватися власником або керівником в залежності від цілей та задач, поставлених перед цією службою. У будь-якому випадку служба внутрішнього аудиту повинна бути укомплектована професійно придатними, кваліфікаційними кадрами, які у змозі виконати покладені на них функціональні обов’язки.
В нашій базі є такі дипломні роботи з фінансового менеджменту управління фінансами


Функціонування служби внутрішнього аудиту на підприємстві, за умови додержання вимог до її організації, є надійною гарантією недопущення в майбутньому необґрунтованих і незаконних дій працівників підприємства неправильних та неефективних управлінських рішень.

Таким чином, нами визначені основні напрямки рішення проблеми якості організації служби внутрішнього аудиту на підприємствах України. Але, дана проблема потребує свого подальшого вирішення.

 

Готові дипломні роботи:

- Методика і організація внутрішнього аудиту підприємств

Всі дипломні з фінансового менеджменту управління фінансами