Організація внутрішньогосподарського контролю на підприємствах

Внутрішньогосподарський контроль – це контроль із середини компанії, на противагу зовнішнім видам контролю, таким як законодавче регулювання, контроль з боку зовнішніх контролюючих організацій. Організація внутрішнього господарського контролю – це політика і процедури (заходи внутрішнього контролю), прийняті управлінським персоналом суб’єкта господарювання для сприяння досягненню цілей управлінського персоналу щодо забезпечення правильного й ефективного ведення господарської діяльності, у тому числі дотримання політики управлінського персоналу, а також забезпечення активів, збереження активів, запобіганню шахрайству та помилок і виявлення їх, точності й повноти облікових записів, своєчасної підготовки достовірної інформації.

Загальна проблема полягає у відсутності концепції внутрішнього господарського контролю, зокрема у відсутності достовірної теоретичної обґрунтованості та механізму визначення об’єктивної оцінки його якості. Цю проблему досліджують такі вчені як: Білуха М.Т., Виговська Н.Г., Петренко Н.І.

Метою даних тез доповіді є розроблення підходів до оцінювання організації, якості внутрішнього господарського контролю підприємства на основі аналізу існуючих методик та сприяння ефективному виконанню завдань і цілей, задля яких функціонує підприємство. Досягнення поставленої мети можливе шляхом критичного існуючих положень, визначення правильності їх застосування досліджуваного об’єкта, обґрунтування змістовного навантаження категорій «якість контролю та ефективність контролю», розроблення принципів, критеріїв та показників оцінювання внутрішнього господарського контролю. Уявлення про якість контролю, на нашу думку, повинно базуватися на системному підході, тобто на дослідженні внутрішнього контролю як системи організації та функціонування, а також тільки їй властиві критерії.

Основним методологічним постулатом при вирішені проблеми вибору критеріїв для оцінювання організації, якості внутрішнього контролю є їх органічний зв’язок із принципами.
В нашій базі є такі дипломні роботи з фінансового менеджменту управління фінансами


Система внутрішнього контролю формується на наступних принципах: загальносистемні принципи внутрішнього контролю; принципи створення структури системи контролю; принципи функціонування системи контролю.

Виділення критеріїв за розробленими принципами орієнтоване на оцінку саме тих сторін системи, які визначають її успішність і сприяють досягненню загально системних цілей управління підприємством.

Систематизація критеріїв якості контролю доцільно провести шляхом їх поділу на групи за аспектами оцінювання, а саме:

цільові критерії якості (критерії загально системної якості); критерії якості ресурсного забезпечення;

критерії якості функціонування системи внутрішнього контролю;

критерії ефективності.

Необхідними цілями організації системи внутрішнього господарського контролю на підприємстві є:

здійснення упорядкованої й ефективної діяльності підприємства;

забезпечення дотримання політики підприємства кожним працівником підприємства;

забезпечення належних умов зберігання майна підприємства.

Для досягнення перелічених цілей необхідною умовою є узгодженість системи подвійного запису, яка закладена в основі будь-якого бухгалтерського обліку, визначає порядок реєстрації господарських операцій і забезпечує належний контроль. Організація контролю у структурних підрозділах підприємств являє собою виконання в конкретних умовах відповідними фахівцями в межах обов’язків визначених контрольно-ревізійних процедур.

Отже, організація внутрішнього господарського контролю передбачає перевірку господарських і фінансових операцій щодо їх законності, економічної достовірності та досягнення позитивних кінцевих результатів роботи.

 

Готові дипломні роботи:

- Методика і організація внутрішнього аудиту підприємств

Всі дипломні з фінансового менеджменту управління фінансами