Особливості організації внутрішнього аудиту в системі фінансового контролю підприємства

Організація внутрішнього аудиту є одним із найбільш надійних способів контролю за станом обліку й ефективністю функціонування системи внутрішньогосподарського контролю на підприємстві. У сучасних умов господарювання, коли зростає непередбачуваність результатів операцій підприємств і рівень їх ризикованості, дедалі актуальнішою та важливішою стає роль внутрішнього аудиту

Метою дослідження є обгрунтування необхідності і доцільності проведення внутрішнього аудиту, визначення його місця в системі фінансового контролю, а також розгляд основних функцій і особливостей внутрішнього аудиту, як важливої умови успішного управління підприємством.

Дослідженню проблеми контролю присвячено численні праці провідних вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів, спеціалістів з обліку, аналізу, контролю й аудиту. Теоретичні та методологічні розробки знайшли відображення у фундаментальних працях А. Аксеменко, М.Баканова, І. Бєлобжецького, М. Білухи, Б. Валуєва, Ю. Данилевського, В. Івашкевича, М. Кужельного та інших. Однак проблемі розвитку та необхідності саме внутрішнього аудиту не приділяється достатньо уваги.

Аналізуючи основні ознаки аудиту очевидним є те, що під внутрішнім аудитом розуміється організована на підприємстві система контролю за додержанням встановленого порядку здійснення бухгалтерського обліку та надійність функціонування системи внутрішнього контролю. Вона діє в інтересах його керівництва і регламентована внутрішніми документами.

Серед всіх функцій управління саме контроль дає реальну оцінку стану підприємства. Однак законодавча недосконалість зовнішнього контролю потребує вдосконалення контрольної функції управління шляхом впровадження внутрішнього аудиту.

Для підвищення ефективності функціонування всієї системи внутрішнього контролю необхідна налагоджена робота всіх її ланок. Конструктивний підхід у розв’язанні організаційних питань реалізується визначенням місця і ролі внутрішнього аудиту в загальній системі внутрішнього контролю на підприємстві. Головною метою внутрішнього аудиту є пошук шляхів підвищення ефективності діяльності підприємства та його структурних підрозділів. Його функції визначаються керівником залежно від змісту і специфіки діяльності. До основних функцій внутрішнього аудиту належать: перевірка додержання законів та інших нормативних актів, вимог облікової політики; перевірка системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю, їх моніторинг; перевірка діяльності різних ланок управління підприємством; перевірка бухгалтерської та оперативної інформації, а також складеної на її основі звітності.
В нашій базі є такі дипломні роботи з фінансового менеджменту управління фінансами


Особливість організації внутрішнього аудиту полягає в тому, що він може здійснюватися одночасно зі здійсненням господарської операції або після її виконання, що дає змогу вчасно знайти недоліки в роботі підприємства і вжити заходів, що спрямовані на їх усунення.

Необхідно підкреслити, що сам по собі аудит не має значного впливу на виробничо-господарську діяльність підприємств, але виконувана ним інформаційна функція дає змогу знизити підприємницький ризик, оскільки отримані в ході аудиту дані дають можливість прийняття більш доцільніших рішень як у внутрішній діяльності самого підприємства, так і з боку потенційних інвесторів та ділових партнерів.

Таким чином, необхідність в обов’язковій зовнішній аудиторській перевірці не виключає потреби у проведенні внутрішнього аудиту. Використання знань і досвіду внутрішніх аудиторів для виявлення резервів подальшого розвитку суб’єкта підприємництва, визначення його пріоритетних напрямів, оцінка ризиків і управління дозволяє підвищити фінансову стійкість і конкурентоздатність підприємства.

 

Готові дипломні роботи:

- Методика і організація внутрішнього аудиту підприємств

Всі дипломні з фінансового менеджменту управління фінансами