Організація внутрішньогосподарського контролю: поняття, форми, фактори впливу

Правильна організація внутрішньогосподарського контролю на підприємстві є найсуттєвішою умовою ефективного управління, що в свою чергу впливає на його розвиток, так і країни в цілому. Це пов’язано з тим, що внутрішньогосподарський контроль є своєрідним фільтром, який проявляється через зворотній зв’язок, і, в першу чергу, забезпечує можливість прийняття ефективних управлінських рішень.

Термін «організація» походить від середньовіч. лат. «organizo» –повідомляю, налаштовую. Пізніше під словом «organizo» розуміли стрункий вигляд, об’єднання. Сьогодні існує багато підходів до розуміння сутності організації основними з яких є: процес, явище, система, впорядкованість елементів, об’єднання людей, властивість, функція управління, структура, фізіологічні та психологічні особливості окремої особи, тип функціонування системи.

Вважаємо, що під організацією внутрішньогосподарського контролю слід розуміти процес впорядкування та налагодження системи внутрішньогосподарського контролю на підприємстві, який складається із заходів щодо її створення, постійного впорядкування, удосконалення її функціонування, що має важливе значення для задоволення потреб управлінського персоналу в інформації.

На організацію внутрішньогосподарського контролю впливають наступні фактори: ставлення керівництва до необхідності внутрішнього контролю; зовнішні умови функціонування організації, її розміри, організаційна структура, масштаби та види діяльності; кількість та регіональна неоднорідність місцезнаходження її відокремлених підрозділів чи дочірніх компаній; стратегічні установки, цілі та задачі; ступінь механізації і комп’ютеризація процесу діяльності; ресурсне забезпечення; рівень компетентності кадрового складу; організаційно-правова форма; галузева належність; ступінь свободи дій в умовах переходу підприємства до ринку; кваліфікація кадрів і система інформаційного забезпечення. Вплив даних факторів зумовлює існування різних форм організації внутрішньогосподарського контролю.
В нашій базі є такі дипломні роботи з фінансового менеджменту управління фінансами


Основними формами організації внутрішньогосподарського контролю є:

створення служби внутрішньогосподарського контролю;

покладення функції внутрішньогосподарського контролю на головного бухгалтера;

здійснення внутрішньогосподарського контролю аудиторською фірмою або консалтинговою фірмою, на договірних умовах.

Найефективнішою формою організації внутрішньо-господарського контролю у акціонерних товариствах є створення окремого підрозділу – служби внутрішнього контролю. У разі покладення функцій внутрішньогосподарського контролю на інших суб’єктів господарювання потрібно врахувати той фактор, що метою останніх є отримання економічної вигоди будь-яким шляхом, що має вплив на якість контролю. Якщо обов’язки внутрішнього контролера буде виконувати головний бухгалтер, то контроль буде здійснюватися лише в односторонньому напрямку – бухгалтерський контроль.

Отже, задоволення законних інтересів всіх зацікавлених осіб неможливе без оптимізації структури управління акціонерним товариством, що передбачає утворення на підприємстві відповідних контрольних органів із правами та обов'язками, які б унеможливлювали отримання незаконної переваги одними за рахунок інших. Організація внутрішньогосподарський контроль у формі спеціально створеного підрозділу, забезпечить задоволення законних інтересів всіх зацікавлених осіб. А для її підвищення результативності контролю дана служба в системі управління підприємством повинна підпорядковуватися безпосередньо акціонерам товариства (Збори акціонерів). На цьому етапі виникає питання чи не будуть дублювати дана служба функції ревізійної та спостережної рад. Так, згідно Закону України про господарські товариства Спостережна рада є лише представницьким органом. Стосовно Ревізійної комісії контроль на підприємстві, буде ефективним, лише за наявності компетентних кадрів, а згідно Закону України до її складу можуть входити виключно акціонери, серед яких не обов’язково будуть спеціалісти, що також унеможливлює надання даному органу відповідних функцій. Виходячи з цього найбільш доцільним є поточне підпорядкування служби внутрішньогосподарського в період між зборами засновників Ревізійній комісій.

 

Готові дипломні роботи:

- Методика і організація внутрішнього аудиту підприємств

Всі дипломні з фінансового менеджменту управління фінансами