Застосування сучасних інформаційних технологій в аналітичних процедурах при проведенні аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства

В сучасних ринкових умовах значна роль відводиться аналізу господарської діяльності підприємств основних галузей національної економіки. Для вирішення поставлених ринковою економікою завдань кваліфікований економіст, фінансист, бухгалтер, ревізор, аудитор повинні добре володіти сучасними методиками аналізу господарської діяльності.

В процесі розвитку аналізу, як науки відбувається все більше її інтегрування з різними науками. Так, найновішою сферою застосування економічного аналізу став аудит. Аналіз господарської діяльності і аудит є взаємопов'язаними дисциплінами, оскільки вони є методами господарського контролю.

Зв’язок економічного аналізу з аудитом виражається через застосування аналітичних процедур.

Позитивними моментами застосування аналітичних процедур в аудиті є те, що вони:

дають докази правильності окремих рахунків або груп рахунків;

дозволяють зробити оцінку ліквідності, рентабельності (в цілому фінансового стану підприємства) як на конкретну дату перевірки (що дає можливість зробити висновок про функціонування підприємства в найближчий час - «принцип діючого підприємства»), так і за минулі періоди;

допомагають сконцентрувати увагу аудитора або на найважливіших моментах або на «вузьких місцях», що скорочує об’єм перевірок і, як наслідок, строки їх проведення, а також впливає на розмір аудиторських гонорарів;

дають можливість перевірити взаємоузгодженість показників.

Спрощує застосування аналітичних процедур в аудиті та допомагає досягнути більшої ефективності застосування комп’ютерної техніки із відповідними аналітичними програмами.

На сьогодні ринок аналітичних програм представлений як вітчизняними розробками так і зарубіжними, які представляють аналітичні програми для різного кола користувачів, так і спеціальні аудиторські програми.Найпоширенішими вітчизняними програмами (Росія), які може застосовувати аудитор при проведенні аудиту є такі програмні продукти, як Prime Expert, Audit Expert, Project Expert, AuditXP «Комплекс Аудит», БЭСТ-ОФИС система «Директор», «Финансовый анализ: ПРОФ». Серед зарубіжних відомі такі програмні продукти, як Meta Stock, Trade Station 2000i, OPTIM (Audit Technique) та особливої уваги заслуговує новітня технологія нейросітьового аналізу даних Neuro Shell.

На основі проведеного аналізу технічних можливостей зазначених програмних продуктів можна відзначити, що для аудиторських фірм і аудиторів краще застосовувати спеціалізовані програмні продукти AuditXP «Комплекс Аудит» та Audit Expert, оскільки вони враховують специфіку аудиторської діяльності і дозволяють отримати всю необхідну інформацію і здійснити необхідні розрахунки для ефективної аудиторської перевірки. Але не зважаючи на це, неспеціалізовані програмні продукти такі, як Prime Expert, Project Expert, БЭСТ-ОФИС система «Директор», «Финансовый анализ: ПРОФ» також можуть успішно застосовуватись аудиторами, оскільки вони багатофункціональні і дають можливість більш широко проаналізувати діяльність клієнта, краще зрозуміти стан його справ.

Підсумовуючи можна зробити висновок, що застосування аналітичних програм при проведенні аудиту дозволяє отримати такі переваги:

забезпечити комплексну автоматизацію вводу та обробки інформації на всіх етапах аудиторської перевірки;

в автоматичному порядку перевірити тотожність взаємної ув’язки показників різних форм звітності;

провести поглиблене дослідження фінансово-господарської діяльності підприємства на основі власних методик;

на основі даних бухгалтерського обліку створити текстовий звіт про фінансовий стан підприємства;

спрогнозувати фінансову (бухгалтерську) звітність організації за будь-який період на основі планових показників;

програми містять вбудовані алгоритми розрахунків, планування, формування і аналізу виборки, вибір видів виявлених порушень і автоматичної побудови висновків за розділами аудиту і підсумкового висновку.

здійснити контроль якості аудиторської перевірки.