Аудит оборотних активів підприємства

На сьогоднішній день аудит оборотних активів є досить важливою складовою перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій.

Оборотними активами підприємства за П(с)БО 2 вважаються грошові кошти та їх еквіваленти, необмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації або вжитку впродовж операційного циклу або дванадцяти місяців з дати балансу.

Метод аудиту оборотних активів характеризується як сукупність прийомів, за допомогою яких оцінюється стан цих активів. Послідовність і порядок застосування таких прийомів (методів) з метою встановлення об’єктивної істини щодо оборотних активів та доведення цієї істини через аудиторський висновок до користувачів фінансової звітності та аудиту, називають методикою аудиту оборотних активів.

Аудиторська перевірка складається з окремих послідовних етапів, які в узагальненому вигляді можна назвати так: підготовчий, проміжний, етап фізичної перевірки, основний (етап аудиту окремих статей звітності), заключний етап.

Пропонується такий порядок проведення аудиту оборотних активів:

Перевірка правильності обліку грошових коштів:

Грошові кошти в національній валюті;

Грошові кошти на поточному рахунку;

Відображення в обліку.

Перевірка правильності обліку запасів:

Перевірка правильності вказаної в звіті суми і відповідності суми в звітності Головній книзі і обліковим регістрам;

Тестування синтетичного обліку запасів;

Перевірка правильності формування облікових даних виходячи з даних первинних документів і змісту господарської операції;

Перевірка легітимності господарської операції, тобто її законності, реальність її існування, правильність документального оформлення.
В нашій базі є такі курсові роботи з аудиту оборотних активів


Перевірка дебіторської заборгованості:

Перевірити наявність і правильність оформлення первинних документів, що є підставою для облікових записів по дебіторській заборгованості;

Оцінити систематичний та аналітичний облік, правильне використання відповідних рахунків Плану рахунків;

Перевірити правильність визнання і оцінки дебіторської заборгованості відповідно до П(с)БО 10;

Встановити реальність вказаної дебіторської заборгованості;

Проаналізувати інформацію про дебіторську заборгованість, подану в примітках, на її повноту і достовірність;

Перевірити правильність розрахунку і додержання обраного методу визначення величини резерву сумнівних боргів.

Отримана в ході аудиторської перевірки інформація повинна бути задокументована у вигляді робочих документів.

 

Готові курсові роботи:

- Аудит матеріальних оборотних активів підприємства
- Аудит оборотних активів виробничих підприємств
- Аудит оборотного капіталу підприємства
- Аудит оборотних активів
- Оптимізація формування та використання оборотних активів підприємства

Всі курсові з аудиту оборотних активів