Аудит витрат на оплату праці підприємств

В умовах розвитку ринкової економіки в Україні відбуваються кардинальні зміни в багатьох галузях економічної діяльності в тому числі і в системі оплати праці. Відбувається переосмислення відносин між державою, підприємством та працівником з приводу організації праці. При цьому виникає багато складних питань щодо форм та методів оплати праці, організації опати праці тощо. Основний масив даних, що характеризує систему оплати праці є облік, в якому накопичується інформація про всі суттєві складові оплати праці. Таким чином, аудит витрат на оплату праці виступає важливою складовою узгодження проведених операції по оплаті праці, їх юридичному обґрунтуванню, підтвердженню, аналізу і прогнозуванню.

Основною метою аудиту витрат на оплату праці підприємств торгівлі виступає визначення сильних та слабких сторін системи внутрішнього контролю за оплатою праці, що дає можливість зробити висновок про відсутність суттєвих помилок в обліку оплати праці.

Задачею аудиту витрат на оплату праці виступає контроль за наявністю і відповідністю законодавчо встановленим нормам первинних документів з обліку робочого часу, обсягів виконаних робіт, послуг, виробленої продукції, якщо система оплати праці пов’язана із перерахованими показниками; відповідність показників первинного обліку даним, внесеним в регістри синтетичного обліку та оборотам по рахунках обліку по оплаті праці та проведених відрахуваннях з неї. Під час аудиту використання фонду оплати праці суттєва увага приділяється відповідністю встановлених штатним розкладом посадових окладів працівників підприємства; своєчасна індексація виплат на оплату праці з урахуванням зростання цін на інфляції; правильність розрахунків по оплаті праці в разі використання оплати праці по виконаним роботам та випадки невиконання робіт; правильність виплат премій працівникам підприємства та особливості їх оподаткування.

Основну увагу під час проведення аудиту витрат на оплату праці слід приділити перевірці тих показників фінансово-господарської діяльності підприємства, які можуть позитивно вплинути на ефективність роботи підприємства, покращити ефективність використання трудових ресурсів. Така перевірка має спрямовуватися на попередження (профілактику) відхилень від нормативно-правових актів чи зловживань. Важливо також ретельно дослідити ті господарські операції, які мають бути документально оформлені й своєчасно відображені в облікових регістрах та у фінансовій звітності.
В нашій базі є такі курсові роботи з аудиту праці і витрат на її оплату на підприємстві


Отже, аудит витрат на оплату праці сприяє раціональному витраченню трудових ресурсів підприємства, дотриманню законності господарських операцій в галузі трудового законодавства, виявленню допущених зловживань чи порушень.

 

Готові курсові роботи:

- Аудит витрат на оплату праці підприємства
- Аудит витрат на оплату праці
- Аудит трудових ресурсів і фонду оплати праці
- Аудит оплати праці на підприємствах
- Аудит оплати праці і розрахунків з персоналом

Всі курсові з аудиту праці і витрат на її оплату