Контроль і аудит страхових компаній

Актуальність даної теми в умовах теперішнього розвитку України є безперечною, адже використання категорії страхування з метою страхового захисту суспільного виробництва обумовлена майновою самостійністю суб¢єктів господарювання. Коли держава не має можливості адміністративно управляти народним господарством як одним цілим та широко розпоряджатися міжгосподарськими та міжтеріторіальними фінансовими ресурсами, найбільш ефективним і єдино можливим методом покриття збитку є його розподіл у просторі і часі між зацікавленими господарствами, а цей метод і є не що інше, як страхування. Саме тому дуже важливим та актуальним є аудит та фінансовий контроль дотримання страховими організаціями економічних нормативів.

Економічні нормативи страховим організаціям визначені законодавством з метою попередження збитків від страхової діяльності страхувальникам. До економічних нормативів відносяться розміри статутного фонду, страхових резервів, платоспроможність і ін., що створюють страховики для гарантії виконання своїх зобов'язань перед страхувальниками.

Мінімальний розмір статутного фонду страховика встановлюється в сумі, еквівалентної 100 тис. У гарантійний фонд страховика входять спеціальні і резервні фонди, а також сума нерозподіленого прибутку. Страховики за рахунок прибутку можуть створювати вільні резерви.

Вільні резерви - це частина власних засобів страховика, що резервуються з метою додаткового забезпечення платоспроможності страховика відповідно до прийнятої методики здійснення страхової діяльності.

Джерелами утворення централізованих страхових резервних фондів можуть бути відрахування від надходжень страхових платежів, внески власних засобів страховика, а також доходи від розміщення засобів централізованих резервних фондів.

Запас платоспроможності страховика визначається вирахуванням з вартості майна страховика нематеріальних активів і загальної суми зобов'язань, у тому числі страхових. Нормативний запас платоспроможності страховика на звітну дату дорівнює більшій з визначених величин , що обчислюється множенням сум. Для забезпечення страхових зобов'язань по страхуванню життя і медичному страхуванню формують окремі резерви за рахунок надходження страхових платежів і доходів від інвестування засобів сформованих резервів по цих видах страхування.
В нашій базі є такі курсові роботи з контролю і ревізії страхового менеджменту


Кабінет Міністрів України може змінювати порядок визначення фактичного і нормативного запасу платоспроможності і структури гарантійного фонду.

Аудиторській перевірці підлягає формування прибутку страхової організації. Аудитори перевіряють також надійність Фонду страхових гарантій. З метою додаткового забезпечення страхових зобов'язань страховики можуть на підставі договору створити Фонд страхових гарантій, що є юридичною особою . Джерелами створення Фонду страхових гарантій є добровільні відрахування від страхових резервів, сформованих страховиками, що діють в Україні.

Страховики зобов'язані щокварталу представляти в Комітет зі справ нагляду за страховою діяльністю баланс і фінансову звітність. Страховики публікують щорічно баланс і річну фінансову звітність у порядку, встановленому Комітетом зі справ нагляду за страховою діяльністю. Достовірність і повнота балансу і річної звітності страховиків повинні бути підтверджені аудитором. Комітет зі справ нагляду за страховою діяльністю затвердив додаток до балансу - форму спеціалізованої річної бухгалтерської звітності (ф. № 4) для страхових організацій. Вивчення аудитором спеціалізованої річної форми № 4 страхові організації, типових форм бухгалтерської звітності дозволяє зробити обґрунтований висновок про фінансовий стан страховика не тільки щодо платоспроможності, але і достатності резервних фондів і їхнього використання, ліквідності резервних фондів і їхнього використання, ліквідності і забезпечення страхувальників гарантією на дотримання страховиком договірних умов, попередження банкрутства.

Отже, аудит дотримання економічних нормативів страховими організаціями сприяє фінансовій стабільності їхньої діяльності і є надійним гарантом для страхувальників по попередженню збитків.

 

Готові курсові роботи:

- Контроль фінансових результатів страхової компанії

Всі курсові з контролю страхового менеджменту