Внутрішній контроль стану дебіторської заборгованості підприємства: об’єкти і параметри

Одним із найважливіших чинників фінансової стабільності підприємства є стан дебіторської заборгованості, що виникає в ході здійснення економічних взаємовідносин з іншими суб’єктами господарювання. Тому важливо проводити постійний контроль дійсного стану дебіторської заборгованості з метою забезпечення мінімальних гарантій для користувачів фінансової звітності відносно достовірності, реальності, повноти і законності приведеної про неї інформації.

Метою даної статті є систематизація об’єктів і параметрів дебіторської заборгованості з точки зору здійснення внутрішнього контролю.

Економічна природа дебіторської заборгованості впливає на порядок її відображення в обліку, а також на структуру об’єктів контролю та параметри їх оцінки. Тому стан дебіторської заборгованості в системі внутрішнього контролю підприємства необхідно оцінювати за такими параметрами:

доцільність та обґрунтованість розподілу функціональних обов’язків між персоналом бухгалтерії;

повнота відображення дебіторської заборгованості;

обґрунтованість записів на відповідних рахунках;

вірність розрахунків;

відповідність і вчасність облікової реєстрації.

Співвідношення об’єктів і параметрів щодо здійснення внутрішнього контролю дебіторської заборгованості є наступним:

Оцінка розмежування функціональних обов’язків персоналу бухгалтерії передбачає встановлення обґрунтованості розподілу цих обов’язків по різним напрямкам облікової діяльності, а саме: облік реалізації продукції і облік дебіторської заборгованості, що виникає в результаті даних операцій.

З точки зору повноти відображення потрібно оцінити: наявність виставлених рахунків на всі відвантажені товари; повноту реєстрації в обліку відвантажених товарів; повноту відповідних виплат та записів у обліку при поверненні товарів і визнанні претензій покупців; наявність реєстрації всіх отриманих авансів.
В нашій базі є такі курсові роботи з аудиту дебіторської заборгованості підприємства


Контроль обґрунтованості записів здійснюється за наступними об’єктами: відповідність виставлених рахунків до відвантажених товарів; відповідність виплачених компенсацій до здійснених повернень продукції і визнаних претензій.

Оцінюючи вірність розрахунків, слід звернути увагу на наступні об’єкти: відповідність виписаних рахунків до затверджених цін, кількості відвантаженого товару, встановлених законодавством податків; наявність рахунків, сплата по яким викликає сумнів; відповідність адресатів, яким відправлені товари і рахунки за них.

З точки зору відповідності і вчасності облікової реєстрації слід визначити: вірність підрахунків у бухгалтерських книгах (відомостях, журналах); вірність розрахунку резерву сумнівних боргів; списання безнадійних боргів і їх віднесення на витрати звітного періоду.

Таким чином, для забезпечення ефективності внутрішнього контролю стану дебіторської заборгованості доцільно встановити конкретні процедури саме відповідно до розглянутих об’єктів та параметрів у Посадових інструкціях персоналу бухгалтерії.

Логічна структура об’єктів і параметрів, що запропонована, дозволить оцінити стан дебіторської заборгованості в ході внутрішнього контролю на підприємстві. А також, за умов її використання як основи планування та регламентації внутрішньої контрольної діяльності сприятиме зниженню суми дебіторської заборгованості, скороченню сумнівної і безнадійної дебіторської заборгованості.

 

Готові курсові роботи:

- Аудит дебіторської заборгованості та ефективності її використання на підприємстві
- Аудит дебіторської заборгованості підприємства
- Аудит дебіторської заборгованості
- Аудит розрахунків з дебіторами підприємства
- Аудит дебіторської заборгованості на підприємствах
- Аудит дебіторської заборгованості підприємства в умовах новітніх інформаційних технологій
- Аудит дебіторської заборгованості на підприємствах України
- Аудит поточної дебіторської заборгованості підприємства
- Аудит короткострокової дебіторської заборгованості підприємства
- Аудит ефективності використання дебіторської заборгованості

Всі курсові з аудиту дебіторської заборгованості