Фінансова звітність за сегментами

Міжнародний стандарт аудиту «Надання впевненості та етики» передбачає аудиторську перевірку фінансової звітності як в цілому так і за окремими сегментами. Оскільки на сучасному етапі розвитку ринкової економіки в Україні, багато підприємств в своїх засновницько-статутних документах відображають перелік багатьох видів діяльності, а в них багатьох видів продукції, робіт і послуг, якими вони збираються займатися після реєстрації, то для забезпечення користувачів правдивою, повною, неупередженою інформацією наказам Мінфіну України від 19 травня 2005 р. № 412 затверджено Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за сегментами» /далі - Положення (стандарт) 29/ визначає методологічні засади формування інформації про доходи, витрати, фінансові результати, активи і зобов'язання звітних сегментів та її розкриття у фінансовій звітності. Норми Положення (стандарту) 29 застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (далі - підприємство) незалежно від форм власності (крім малих підприємств, неприбуткових організацій, банків і бюджетних установ), якщо підприємство зобов'язано оприлюднювати річну фінансову звітність або підприємство займає монопольне (домінуюче) становище на ринку продукції (товарів, робіт, послуг), або якщо щодо продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства до початку звітного року прийнято рішення про державне регулювання цін. Інформація за сегментами вважається інформація, яка розкриває частину діяльності підприємства у певних господарсько економічних умовах шляхом подання встановленого переліку показників бухгалтерської (фінансової) звітності.

Згідно з П(С)БО 29 Звітний сегмент - господарський або географічний сегмент, який визначений підприємством за певними критеріями.

Господарський сегмент – це частина господарської діяльності підприємства з виробництва та/або продажу певного виду (або групи) продукції (товарів, робіт, послуг), яка відрізняється від інших:
В нашій базі є такі дипломні роботи з обліку і аудиту бухгалтерського обліку і звітності


видом продукції, яка виробляється на даному підприємстві (товарів, робіт, послуг);

способом отримання доходу (способом розповсюдження продукції, товарів, робіт, послуг);

характером виробництва;

ризиками, які супроводжують діяльність;

категорією покупців, які споживають продукцію.

Географічний сегмент – це частина діяльності підприємства з виробництва та/або продажу певного виду (або групи) продукції (товарів, робіт, послуг) у конкретному економічному середовищі, яка відрізняється від інших:

економічними і політичними умовами регіону на якому здійснює свою діяльність підприємство;

зв'язоком підприємства з іншими підприємствами в різних географічних регіонах;

територіальним розташуванням виробництва продукції (робіт, послуг) або покупців продукції (товарів, робіт, послуг);

ризиками діяльності;

правилами валютного контролю і валютними ризиками в таких регіонах.

Географічні сегменти визначаються за виробничою та збутовою ознаками.

При формувані показників фінансової звітності за характером впливу на фінансовий результат звичайної діяльності підприємства звітні сегменти поділяються на пріоритетні і допоміжні. У фінансовій звітності інформація про пріоритетні звітні сегменти розкривається більш деталізовано. При визначенні пріоритетного виду звітного сегмента враховується організаційна структура підприємства.

Пріоритетним сегментом може бути визначено або господарський сегмент, або географічний виробничий сегмент, або географічний збутовий сегмент.

Доходами звітного сегмента – це частина доходів підприємства від продажу зовнішнім покупцям і за внутрішньогосподарськими розрахунками, отримання яких забезпечено звичайною діяльністю господарського або географічного сегмента та які безпосередньо можуть бути віднесені до звітного сегмента, за вирахуванням податку на додану вартість, акцизного збору, інших зборів і вирахувань з доходу. Витратами звітного сегмента – це частина витрат підприємства, що пов'язані з звичайною діяльністю господарського або географічного сегмента та безпосередньо можуть бути віднесені до звітного сегмента. Активами звітного сегмента – це активи господарського або географічного сегмента, які використовуються ним для виконання своєї звичайної діяльності і стосуються цього сегмента. Зобов'язаннями звітного сегмента – це заборгованість господарського або географічного сегмента підприємства, що виникла внаслідок виконання ним своєї звичайної діяльності і стосується цього сегмента.

Якщо порівнювати П(С)БО 29 та аналогічний Міжнародний стандарт то можна дійти висновку, що П(С)БО 29 максимально наближений за змістом та структурою до Міжнародного стандарту «Фінансова звітність за сегментами». Ця подібність дає змогу фінансовій звітності бути доступнішою та зрозумілішою для усіх користувачів облікової інформації.

 

Готові дипломні роботи:

- Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності
- Фінансова звітність підприємств і удосконалення її аналізу і аудиту
- Облік, аналіз і аудит стану бухгалтерського обліку і фінансової звітності підприємств
- Фінансова звітність, аудит і аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства
- Складання балансу підприємства, аудит та аналіз його показників
- Облікова політика та її формування на підприємстві
- Облік і аудит змін в облікових оцінках підприємства
- Теоретико-методичні засади складання фінансової звітності та її аналіз

Всі дипломні з обліку і аудиту бухгалтерського обліку і звітності