Аналіз і контроль запасів на підприємстві в системі управління підприємства

Розвиток ринкових процесів в Україні, впровадження світового досвіду господарювання, а також залучення іноземного капіталу в економіку України збагачують фінансово-господарську діяльність підприємств новими методами, опанування якими потребує від економістів та бізнесменів сучасних знань, переосмислення основного економічного закону розвитку нашого суспільства, мети господарсь-кої діяльності, а також й мети фінансового аналізу і контролю.

В процесі господарської діяльності підприємства велике значен-ня має формування та використання запасів. Управління запасами є досить непростим процесом, під час якого часто відбувається нераці-ональне використання матеріальних активів, здійснюються як ненав-мисні помилки, так і зловживання та навмисні порушення. Тому важливим та необхідним я вважаю вивчення проблем фінансового аналізу та контролю в системі управління запасами на сучасному підприємстві.

Ефективність механізму управління запасами переважно залежить від якісного рівня аналітичної роботи, глибини економічного аналізу, обгрунтованості його висновків.

Основними напрямами контролю управління запасами є:

аналіз якості розрахунків, які здійснюють відповідні функціональні підрозділи підприємства для визначення потреби у матеріальних ресурсах, включаючи аналіз якості норм витрат сировини, матеріалів, енергоносіїв на виробництво продукції;

оцінка діяльності служб матеріально-технічного забезпечення з точки зору забезпечення безперебійності постачання виробництва усіма необхідними матеріальними ресурсами та економії фінансових ресурсів на створення складських запасів;

факторний аналіз матеріаломісткості продукції;

виявлення резервів зниження матеріальних витрат за рахунок запровадження прогресивних норм, ресурсозберігаючих технологій, зменшення непродуктивних витрат, відходів тощо;

підрахунок впливу запровадження режиму економії матеріальних ресурсів на кількісні та якісні показники роботи підприємства.
В нашій базі є такі дипломні роботи з обліку, аналізу і контролю запасів матеріалів, готової продукції, товарів, напівфабрикатів, МШП підприємства


Тема контролю запасів є також дуже актуальною. Контрольні перевірки забезпечують блокування відхилень у надходженні, зберіганні та використанні запасів, які завжди мають бути в межах норм, передбачених потребою підприємства, від заданої управлін-ської програми, а в разі виявлення аномалій – приведення керованої системи в стійке положення за допомогою всіх соціальних регуляторів. Зазначені перевірки сприяють:

раціональному використанню матеріальних ресурсів під час господарської діяльності підприємства;

всебічній оцінці діяльності підприємства щодо виконання виробничих і фінансових планів, витрачання запасів за період, що перевіряється, удосконалення якості продукції, її конкурентоспроможності на внутрішньому і світовому ринках.

виявленню та профілактиці порушень у технологічних процесах, які мають причинні зв’язки з випуском недоброякісної продукції, перевитратами запасів; невиконання договірних зобов’язань щодо поставок; неконкурентоспроможністю продукції, що є основними завданнями контролю запасів на підприємстві.

 

Готові дипломні роботи:

- Вдосконалення обліку та контролю виробничих запасів підприємств
- Удосконалення обліку і контролю реалізації продукції та розрахунки по ній в акціонерних товариствах
- Облік, аналіз та контроль виробничих запасів підприємства
- Облік, аналіз і контроль формування й використання запасів торгівельного підприємства
- Облік, аналіз і контроль формування і використання запасів бюджетних установ
- Удосконалення обліку, контролю та аналізу виробництва готової продукції (робіт, послуг)
- Облік і контроль формування і використання запасів бюджетної установи
- Облік, аналіз і контроль запасів бюджетних установ

Всі дипломні з обліку, аналізу і контролю запасів матеріалів, готової продукції, товарів, напівфабрикатів, МШП