Застосування методу моделювання в аудиті балансу

У зв’язку з необхідністю комплексного уявлення про порядок проведення перевірки в аудиті, розвитком теорії та практики аудиту виникла потреба у застосуванні нових методів дослідження, одним з яких є моделювання. У філософії моделювання – це відтворення характеристик певного об’єкту на іншому об’єкті, який спеціально створено для вивчення цих характеристик.

Аудит є процесом, в результаті якого суб’єкт за допомогою певних прийомів та способів постійно впливає на об’єкт перевірки. У зв’язку з цим виникає потреба у побудові певних типових варіантів даного впливу, тобто моделей. Процес формування моделей підпорядковується закономірностям методу моделювання.

Моделі – це такі аналоги, рівень подібності яких з оригіналом є досить суттєвим, а відмінність – незначною щодо конкретного об’єкту дослідження.

Метою моделювання в аудиті балансу є визначення методики, спрямованої на упорядкування одержання й обробки інформації про об’єкти аудиту. Досягнення цієї мети можливе при вирішенні наступних завдань: побудови моделі аудиту; розробки методики практичного використання моделі аудиту, тобто реалізації моделі; здійснення експерименту.

Моделювання в аудиті може використовуватися для вирішення різноманітного кола завдань. Однак при всій різноманітності цих завдань існують відмінності в рівнях моделювання і різноманітті того математичного апарату, який може бути при цьому використаний.

Побудова моделі аудиту балансу починається з вивчення властивостей і функцій об’єкта моделювання. Аналіз змісту отриманої у результаті проведеного дослідження інформації значно поглиблює знання про об’єкт моделювання. Це забезпечується завдяки адекватному вираженню в моделі сутності явищ і процесів, які досліджуються.

При розробці моделей аудиту балансу повинні бути враховані принципові положення, що регламентують порядок конструювання моделей. Зокрема, модель аудиту балансу повинна мати основу і зміст.Основою даної моделі є фактори, які суттєво впливають на побудову методики аудиту балансу. Зокрема, на побудову моделі аудиту балансу впливають галузь, в якій функціонує підприємство, та масштаби його діяльності; система внутрішнього контролю підприємства-замовника; кількість наданих первинних документів та якість їх заповнення.

Зміст моделі аудиту балансу є описанням елементів та методики аудиту балансу для певної сукупності підприємств та певних статей балансу.

Дотримання основних положень і вимог моделювання дозволяє розробити, по-перше, моделі організації аудиту балансу на підприємствах; по-друге, моделі перевірки правильності заповнення статей балансу на дату балансу.

Після побудови загальної моделі аудиту балансу може бути вирішене наступне завдання – розробка системи реалізації запропонованого в моделі порядку (складення алгоритмів і програм), яка забезпечує визначення всіх процедур аудиту в межах моделі.

Модель, побудована на загальних принципах, надає можливість розробити методику аудиту, прийнятну як основу для проведення перевірки фірмами в усіх галузях, при цьому галузеві методики можуть бути представлені як окремий випадок загальної моделі.

При проведенні аудиту балансу можна застосовувати наступні моделі: модель експрес-аудиту балансу, модель вибіркового аудиту балансу, модель деталізованого аудиту балансу, змішану модель.