Аудит адміністративної діяльності в бюджетній сфері

Нові реалії суспільного буття в ринкових умовах, глибока еволюція соціально-економічних відносин на основі ринкової парадигми мотивації й стимулювання прогресу породжують необхідність переосмислення і перебудови аудиту адміністративної діяльності, він же - операційний, управлінський аудит, чи аудит ефективності, завданням якого є визначення рівня ефективності, економічності й результативності державних програм, встановлення факторів, які перешкоджають досягненню максимального результату при використанні визначенного обсягу трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, та обгрунтування пропозицій щодо підвищення ефективності використання державних ресурсів.

Основні засади проведення аудиту адміністративної діяльності в бюджетній сфері регламентовані постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2004р., №1017 «Про затвердження Порядку проведення органами Державної контрольно-ревізійної служби аудиту ефективності виконання бюджетних програм», та Постановою Колегії ГоловКРУ України від 8 жовтня 2004р., №11 «Про Концепцію запровадження у роботу органів Державної контрольно-ревізійної служби аудиту фінансової та господарської діяльності бюджетних установ». Слід зазначити, що останнім часом в економічній періодиці почали з’являтися певні пропозиції у цьому напрямку. Зокрема, можна назвати праці Є.М Романіва, І.Р. Волянського, І.Б. Стефаника, Н.І.Рубан.

Основною метою написання статті є нагальне проведення аудиторської перевірки процесів накопичення, збору та споживання фінансових ресурсів державними органами.

Аудит адміністративної діяльності, крім ревізійних дій, використовує такі інструменти, як статистичні порівняння й аналітичні гіпотези і висновки. Завдяки чому визначається ефективність та економічність державних програм, фінансових вкладень, результативність господарування підконтрольних суб’єктів. За такого аудиту здійснюється порівняння наявного методу освоєння фінансових ресурсів із гіпотетично змодельованим методом їхнього використання.У чому ж полягає нагальність застосування адміністративного аудиту саме нині? Спробуємо відповісти на це. Щорічний приріст обсягу дохідної частини бюджету занадто малий для того, щоб у екстенсивний спосіб шляхом збільшення бюджетного фінансування державних програм, особливо соціального спрямування, досягти суттєвого поліпшення кінцевого результату. Проте цього можна досягти за умови використання розпорядником бюджетних коштів рекомендацій з усунення недосконалих методів у реалізації державних програм, підвищення ефективності використання наданих ресурсів, що міститимуться у висновках аудиту адміністративної діяльності підконтрольного суб’єкта. Саме це і є головною метою проведення аудиту.

Підсумовуючи сказане, спробуємо окреслити коло найважливіших питань адміністративної діяльності, які обов'язково треба піддавати аудиту. Це:

аналіз вихідних техніко-економічних умов цільової бюджетної програми, механізму реалізації програмних вимог;

наявність альтернативних шляхів реалізації державної програми та можливість їхнього використання;

вибір оптимальних методів досягнення мети при виконанні програми;

раціональне використання чинної нормативно-правової й адміністративної бази для забезпечення максимального ефекту;

наявність чи відсутність зайвих елементів виконавчої структури програми, що не впливають на якість виконаної роботи і, в кінцевому підсумку, не несуть суттєвого навантаження при досягненні очікуваного результату;

оцінка якості (після завершення програми) отриманих результатів (товарів, робіт, послуг).