Звіт про фінансовий стан підприємства як інформаційне джерело фінансово-економічного аналізу

ВСТУП

Міжнародні тенденції поширення, розвитку та удосконалення бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту базуються на загальноприйнятих принципах бухгалтерського обліку, які максимально враховують інтереси підприємства та користувачів фінансової інформації. В таких умовах зазнають зміни також теорія, методологія бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності. Зміни та удосконалення в процесі підготовки та подання фінансової звітності, як основи аналізу, обумовлюють і процес вдосконалення його техніки та методики для найефективнішого інформування та використання отриманих аналітичних результатів у процесі прийняття ділових рішень економічно активною частиною населення.

Умови ринкової економіки вимагають застосування такого досвіду удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що забезпечить достовірність, правдивість інформації, яка в цій інформаційній системі міститься, і найголовніше - це дотримання основних загальноприйнятих принципів та процедур, що покладені в основу як національних, так і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Гармонізація національної системи обліку з міжнародними стандартами впливає на систему національного бухгалтерського обліку, а через фінансову звітність, як основне джерело інформаційного забезпечення користувачів, на фінансово-економічний аналіз. Відмінності в складанні джерел інформації (фінансових звітів за різними стандартами, вимогами, критеріями, формами) вимагають змін, коригувань, рекласифікацій, групувань і пристосувань прийомів та методів для здійснення правильного аналізу господарської діяльності підприємства. Цим зумовлена актуальність даної теми, оскільки забезпечення різноманітних інформаційних потреб користувачів з найвищими споживчими характеристиками є метою складання та подання фінансових звітів, для якісного та правильного прийняття ними ділових рішень.

Метою даної статті є дослідження принципів підготовки фінансової звітності, складеної за різними обліковими стандартами, а також доведення можливості забезпечення репрезентативності облікової інформації та побудови на цій основі такої моделі аналізу, яка б забезпечила комплексне задоволення різносторонніх потреб користувачів, та уможливила широке використання традиційних методів аналізу фінансових звітів.Завданнями даної статті є:

дослідити особливості принципів підготовки та складання фінансових звітів за національними та міжнародними стандартами;

побудувати комплексну модель аналізу звітності, яка б враховувала вимоги та принципи підготовки звітності з максимально широким спектром інформаційних потреб користувачів за П(С)БО та МСБО;

довести ідею вдосконалення не стільки методології економічного аналізу, скільки правильного презентування інформації, яка забезпечить максимально ефективний результат для національних так закордонних інвесторів;

розробка практичних рекомендацій щодо аналізу фінансових звітів для забезпечення підтримки прийняття управлінських рішень.

Методологією досліджень є аналіз праць українських вчених з проблем складання та аналізу фінансової звітності; вивчення, оцінка та удосконалення фінансової звітності, складеної за МСБО, її аналіз, презентування та застосування міжнародної практики для України через абстрагування, системний і комплексний підхід до вирішення проблеми та порівняльний аналіз.

В процесі дослідження було використано національні та міжнародні нормативні акти, стандарти, публікації, які стосуються проблем складання та аналізу фінансових звітів підприємства. Значну увагу дослідженню аналізу фінансової звітності підприємств присвятили такі вчені: І.Т. Балабанов, Л.А. Бернстайн, І.О. Бланк, Ю. Брігхем, Л. Гапенскі, Т.Р. Карлін, А.П. Ковальов, В.В. Ковальов, М.Н. Крейніна, Л.А. Лахтіонова, Г.В. Савицька, В.Т. Савчук, О.С. Стоянова, Р. Холт, А.Д. Шеремет, Д.Н. Шиян.

У працях вітчизняних вчених дослідженню міжнародних аспектів фінансової звітності приділено дуже мало уваги. Деякі теоретичні аспекти міжнародного досвіду аналізу фінансової звітності розглянуті в працях Мец В.О., Палія В.Ф., Пушкаря М., Мниха Є.В., Єфіменка В.І., Голова С.Ф. [5, c.7-16], які розглянули проблеми бухгалтерського обліку, що мають безпосередній вплив на методику аналізу фінансової звітності та прийняття рішень [4, c. 67 - 70].

Проф. Мних Є.В. зазначає, що обов’язковими і паралельними зі змінами в економіці України, яка тяжіє до ринкових відносин, мають бути зміни і в бухгалтерському обліку та аналізі. Налагоджуючи міжнародні партнерські відносини на світовому ринку і адаптуючи систему менеджменту до міжнародних правил, сучасні українські підприємства у системі бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту повинні орієнтуватися на міжнародні бухгалтерські стандарти. Його думку також підтримують Пушкар М., Єфименко В., Палій В., Голов С., Соловйова О. та інші [4, c. 67 - 68].

 

Основною проблемою проведення порівняння інвестиційної привабливості різних підприємств є той факт, що фінансова звітність в окремих країнах містить різну кількість звітів, що регламентуються правилами чи стандартами, типовими для кожної облікової системи. Але, весь комплекс звітності повинен відповідати цілі - представлення фінансової інформації про компанію, яка корисна потенційним інвесторам і кредиторам для прийняття ділових рішень в якості власників вільного капіталу, який може бути направлений на вкладення інвестицій в цю компанію.

Згідно МСБО 1 [3], фінансові звіти загального призначення є звітами, що повинні задовольняти потреби користувачів, які знаходяться в такому положенні, що не можуть вимагати звітів, складених відповідно до їх конкретних інформаційних потреб. Тому в МСБО пропонується така концептуальна основа фінансових звітів, яка зможе найбільше повно задовольнити інформаційні потреби всіх груп користувачів в найбільш підходящій, на думку підприємства, формі.

Досліджуючи принципи підготовки та складання фінансової звітності, що наведені в МФСЗ 1 “Подання фінансових звітів” [3], П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” [2] чи Законі України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” [1], а також Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку (US GAAP), можна дійти висновку, що їх природа та зміст практично у всіх суттєвих аспектах відповідають один одному. Дане твердження означає, що при умові повного дотримання національних вимог та принципів складання фінансової звітності, використовуючи перекласифікацію національного звіту про фінансове становище підприємства можна отримати баланс у міжнародному форматі.

Методика аналізу та методологія розрахунку економічних та фінансових показників, що відображені в комплексній моделі, наведеній на рис.1 передбачає, що основою проведення аналізу є розуміння суті розрахункового показника та факторів, які можуть вплинути на кінцевий результат в умовах використання різних звітів про фінансовий стан підприємства.

 

АКТИВ

 

ІНВЕСТОРИ

 

ПАСИВ

ПСБО

 

МСБО

МСБО

 

ПСБО

І

Необоротні Активи

І

Фіксовані Активи

І

Активи Операційної Діяльності:

І

Капітал

І

Власний капітал

 

 

 

 

 

Операційні/Інвестиційні активи та зобов’язання

 

 

ІІ

Забезпечення наступних витрат та платежів

ІІ

Оборотні активи

ІІ

Поточні Активи

ІІ

Активи Фінансової Діяльності:

ІІ

Зобов'язання

ІІІ

Довгострокові зобов'язання

 

 

 

 

 

Фінансові активи та зобов’язання

 

 

IV

Поточні зобов’язання

ІІІ

Витрати майбутніх періодів

ІІІ

Податки на прибуток

V

Доходи майбутніх періодів

 

 

 

 

 

 

БАЛАНС

БАЛАНС

IV

Капітал

БАЛАНС

БАЛАНС

Баланс для Інвесторів

Баланс за МСФЗ

Баланс за ПСБО

 

Рис. 1. Комплексна модель звіту про фінансовий стан підприємства.

 

Полегшенню проведення аналізу комплексної моделі та прийняття рішень на її основі сприяє облікова політика підприємства, аудиторське підтвердження звітності, розуміння стану креативності бухгалтерського обліку, існування системи управлінського обліку, високої аналітичності даних, фінансових оглядів (резюме основних фінансових показників, коефіцієнтів та тенденцій за останні 3-5 років), достовірної інформації та суттєвість, яка як принцип підготовки фінансової звітності в національному законодавстві відсутня (через обов’язкову кодифікацію рядків).

Однією з абстракцій даної моделі є принцип суттєвості, який тут використовується у двох аспектах: як суттєвість при проведенні перекласифікації національного балансу у вимоги за МСФЗ; як суттєвість у відхиленні розрахункових аналітичних показників один від одного. Комплексна модель аналізу не обов’язково забезпечує абсолютну точність розрахунку економічних та фінансових показників, але представляє комплексну картину фінансово-господарської діяльності підприємства на різних облікових площинах та за різними принципами, забезпечуючи при цьому можливість визначення тенденції розвитку досліджуваного явища чи процесу, що є характерним для даного підприємства. Отримані розрахунково-аналітичні дані з врахуванням суттєвості їх відхилення, помилок у перекласифікації балансу, невідповідності в окремих випадках ПСБО і МСФЗ повинна бути професійно оцінена користувачами і лише після цього використана для прийняття рішень.

Практичне значення даної моделі полягає в тому, що при умові відповідності принципів підготовки фінансових звітів, критеріїв та якісних характеристик облікових даних, наведених у звітності, можна вважати, що при проведенні аналізу виявлені тенденції та напрямки розвитку аналізованого явища чи процесу будуть правдивими і придатними для прийняття управлінських рішень та побудови факторних моделей різного роду та складності. При дотриманні умов достовірності та відповідності всім принципам, баланс українського підприємства, який складений у відповідності з вимогами ПСБО, що не суперечать МСБО (Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність”) можна трансформувати у формат за МСФЗ. Дещо складнішим є отримання звіту про фінансовий стан у форматі згідно вимог інвесторів, який представлений в дослідженнях Центру інтеграції фінансового ринку (CFA Institute) [7], як комплексна модель фінансової звітності для інвесторів. Модель балансу для інвесторів передбачає групування активів та зобов’язань на операційні, фінансові та інвестиційні з окремим відображенням податку на прибуток та капіталом, який дорівнює підсумку балансу. Тобто рівність моделі для інвесторів має такий вигляд:

 

Капітал = Активи операційної діяльності + Активи фінансової діяльності – Податки на прибуток (1)

Наведена рівність (1) дозволяє представити цифрові дані у такому ракурсі, який дозволяє бачити фінансовий результат за кожним видом діяльності окремо, тим самим розширюючи аналітичні можливості бухгалтерської інформації та більш широкий аспект використання її для аналізу.

Проведення рекласифікацій у моделі, наведеній на рис. 1, повинно узгодити три одинакові за змістом звіти у різному ракурсі та вигляді. На основі отриманого комплексного балансу рекомендується проводиться фінансовий аналіз діяльності підприємства, розраховувати показники. На основі такого аналізу можуть бути виявлені відхилення між різними обліковими системами та звітами з врахування похибки на помилки. Розрахунок одного і того ж показника на основі трьох різних звітів повинне показувати однакове (приблизно однакове) значення. А, так як для отриманих результатів аналізу діяльності підприємства важливим є не стільки абсолютна точність розрахунку, а загальна тенденція його розвитку, то прийняття ділового рішення на основі такого звіту дає хороший результат, особливо для зарубіжних користувачів. Оцінку відхилення кожного розрахункового показника можна отримати за допомогою таблиці 1.

 

Таблиця 1. Визначення відносних відхилень розрахункових показників за різними обліковими системами.

Показник

Значення за:

Відносне відхилення, %

ПСБО

МСБО

Інвестори

МСБО від ПСБО

Інвесторів від ПСБО

1

Коефіцієнт Автономії

i

j

m

(j / i) x 100 – 100

(m / i) x 100-100

2

Коефіцієнт ліквідності

....

... ... ...

n

n

in

jn

mn

(jn / in) x 100 – 100

(mn / in) x 100-100

 

Оскільки метою наведеної таблиці 1 є визначення відхилення показників, розрахованих у відповідності до джерел інформації за П(С)БО, то за базу для обчислення відхилення оберемо саме значення за П(С)БО. Отримання результатів, які показують відносне відхилення менше ніж 10-15% є прекрасним результатом. Це означає, що звітність, яка отримана методом перекласифікації з ПСБО у комплексну модель є достовірною та придатною для прийняття управлінських, інвестиційних та інших рішень перш за все для зовнішніх інвесторів, які використовуючи власну методику аналізу можуть обрати з комплексної узгодженої балансової моделі підходяще джерело інформації та показники.

Як окремий бізнес-процес, аналіз має такі організаційні елементи, як аналізований період, методологія та методика аналізу з її відповідністю специфіці діяльності підприємства в окремих країнах, інформаційним джерелам, на основі яких здійснюється дослідження підприємства (управлінські дані, бухгалтерська звітність, облікові політики, прогнозні та статистичні дані) [6, c. 37]

Усунення відмінностей, які існують в бухгалтерському обліку за національними та міжнародними стандартами є перешкодою для фінансового-економічного аналізу, який базується саме на даних бухгалтерського обліку, виникає проблема порівнюваності показників, отриманих від аналізу обліково-аналітичних даних діяльності українських та зарубіжних підприємств.

 

ВИСНОВКИ

Аналіз фінансового стану підприємства є основою для виробництва управлінських рішень. Залучення іноземних інвестицій є досить актуальним питанням для української економіки, зокрема в необхідності іноземних інвестицій, обмеженості залучення дешевих фінансових ресурсів; обмін досвідом, передовими технологіями, полегшений доступ до зовнішніх ринків капіталу, міжнародної співпраці. Враховуючи багатоплановість, широту джерел фінансування (у тому числі зарубіжних) різноманітних проектів, програм, виникає нагальна необхідність в опануванні світового досвіду розробки, аналізу, впровадження та управління інвестиціями, забезпечення доступу інвесторів до фінансової звітності українських підприємств.

Звітність, складена з дотриманням всіх принципів підготовки та критеріїв інформації містить найвищі споживчі характеристики та забезпечує порівнянність фінансових звітів різних країн та галузей. Якість рішень залежить від якості використовуваної фінансової інформації, яка в України готується з порушенням та лише частковим дотримання принципів звітності, таких як: зрозумілість, доречність (суттєвість, своєчасність) і достовірність (об'єктивність, обачність, безперервність, превалювання сутності над формою, повнота).

Результати проведеного дослідження та вивчення світового досвіду аналізу фінансової звітності, прийняття управлінських рішень на їх основі дають можливість зробити висновки:

Фінансова звітність, як єдине джерело інформації для зовнішніх користувачів, повинна відповідати всім якісним характеристикам, які розкриваються крізь П(С)БО, МСБО та загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку (GAAP);

При проведенні аналізу фінансової звітності для прийняття рішень інвесторами акцент робиться не на абсолютну достовірність обчислених показників, а на виявлення правильних тенденцій розвитку аналізованого об’єкту та лінгвістичні змінні; обґрунтування нового управлінського рішення не обов’язково означає досягнення абсолютної точності аналітичних розрахунків, а – правильне визначити тенденції розвитку аналізованого показника у звітному періоді та на перспективу;

Запропонована модель звіту про фінансовий стан може бути використана для презентативного та правильного позиціонування бухгалтерських даних під таким кутом, який би максимально задовольняє вимоги широкого кола користувачів та аналітиків;

Для управлінського аналізу (аналіз цифрових даних для прийняття управлінських рішень) важливим є вибір не всієї сукупності, а окремого блоку показників, які найбільше характеризують оцінюване явище чи процес під час аналізу комплексної моделі звіту про фінансовий стан підприємства;

Порівняння результатів аналізу з нормативами є обмеженим для українських підприємств. Актуальним є самостійно розраховані нормативи, що відповідають всім особливостям діяльності підприємства та перевірені на суттєвість відхилення від бази;

Уніфікація методології аналізу та усунення відмінностей між вітчизняним та зарубіжним бухгалтерським обліком з метою усунення пристосувань методики аналізу фінансової звітності під бухгалтерське та податкове законодавство є своєрідним бар’єром для інвестицій в економіку України;

Адекватний фінансовий аналіз вимагає усунення відмінностей між вітчизняним та зарубіжним обліком, що вимагає необхідності модифікації системи методів фінансово-економічного аналізу діяльності підприємств, побудови факторних та комплексних моделей, їх адаптації до наших умов господарювання.

Проблеми бухгалтерського обліку і аналізу національної звітності є перешкодою для зарубіжних інвесторів, які, здійснюючи аналіз фінансової звітності українських підприємств, отримують хибні і неадекватні результати аналізу. Ринкові відносини в Україні пройшли стадію становлення, а вітчизняна наука і практика не набули достатнього досвіду методики аналізу фінансового стану підприємства, адекватного ринковій системі господарювання.

Перспективними напрямками подальших досліджень для отримання практичних результатів є глибше та детальне дослідження методології аналізу зарубіжної фінансової звітності, побудови та аналізу факторних і комплексних моделей, підвищення їх аналітичності і широкого практичного використання на підприємствах України, пристосування аналізу фінансової звітності, складеної за МСБО, до фінансових звітів за П(С)БО.

 

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 № 996-XIV.

П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. №87.

МСБО 1 «Подання фінансових звітів» від 16 березня 2006 р.

Гадзевич О.І., Сафарова А.Т. Впровадження міжнародних стандартів обліку і звітності в Україні // Науковий вісник Львівського національного університету “Львівська Політехніка”. – 2007. – №577. – с. 67 – 70.

Голов С.Ф. Гармонізація фінансової звітності відповідно до плану дій “Україна - ЄС” // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. - №4. – с. 7 - 16.

Михайлик О. Як читати і аналізувати фінансову звітність. Посібник для членів наглядових рад та керівників акціонерних товариств. – К.: Міжнародна Фінансова Корпорація. – 2004.-110с.

“Специалисты CFA Institute Centre разработали новую модель финансовой отчетности” (матеріали доступні за наступною зсилкою станом на 15/01/2008 р. gaap.ru/news/gaap_ifrs/1958/).